top of page

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVOD 

1.1. Tyto VOP upravuji vztahy mezi "AMS Europe s.r.o." se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 14394243, dále jen "Poskytovatel", a klientem, dále jen "Klient".

1.2. Poskytovatel nabízí konzultační a poradenské služby a Klient je zájemcem o tyto služby.

1.3. Tyto VOP jsou platné od okamžiku, kdy Klient potvrdí svůj souhlas s těmito VOP.

 

2. DEFINICE

2.1. "Služby" zahrnují veškerou konzultaci, poradenství, analýzy a další související činnosti poskytované Poskytovatelem.

2.2. "Projekt" se vztahuje na konkrétní zakázku, kterou Poskytovatel provede pro Klienta v rámci služeb.

 

3. POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi služby v souladu s předmětem Projektu.

3.2. Poskytovatel bude jednat v souladu se zákony a profesionálními standardy.

3.3. Poskytovatel bude chránit důvěrnost veškerých informací, které obdrží od Klienta v souvislosti s Projektem.

 

4. POVINNOSTI KLIENTA 

4.1. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškeré informace a materiály nezbytné k provedení Projektu.

4.2. Klient bude spolupracovat s Poskytovatelem a poskytnout mu veškerou podporu nezbytnou k plnému využití služeb.

 

5. HONORÁŘE A PLATBY

5.1. Honoráře za služby budou stanoveny v rámci dohody mezi Poskytovatelem a Klientem před zahájením Projektu ve cenové nabídce nebo příkazní smlouvě.

5.2. Platby budou provedeny Klientem v souladu s dohodnutými podmínkami a platebními lhůtami.

 

6. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ 

6.1. Tyto VOP jsou platné po dobu, která je stanovena v dohodě mezi Poskytovatelem a Klientem.

6.2. Obě strany mají právo od těchto VOP odstoupit písemným oznámením v případě porušení jakékoliv strany smluvních povinností.

 

7. ODPOVĚDNOST

7.1. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v důsledku použití informací získaných prostřednictvím služeb, pokud není prokázáno zavinění Poskytovatele.

7.2. Klient je plně odpovědný za rozhodnutí přijatá na základě informací poskytnutých Poskytovatelem.

 

8. DŮVĚRNOST

8.1. Obě strany se zavazují zachovávat důvěrnost veškerých informací, které jsou předmětem Projektu.

8.2. Poskytovatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných od Klienta v souvislosti s Projektem.

 

9. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1. Veškeré duševní vlastnictví vytvořené Poskytovatelem v rámci Projektu zůstává jeho majetkem.

9.2. Klient bere na vědomí, že nemá právo využívat nebo šířit duševní vlastnictví Poskytovatele bez jeho písemného souhlasu.

 

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, škody, náklady nebo narušení obchodních příležitostí Klienta v důsledku služeb.

10.2. Maximální odpovědnost Poskytovatele za škody vzniklé Klientovi v souvislosti s poskytovanými službami je omezena na hodnotu, kterou Klient zaplatil za danou službu.

 

11. ZMĚNY A DODATKY

11.1. Jakékoli změny nebo dodatky k tímto VOP musí být písemně dohodnuty a podepsány oběma stranami.

 

12. PLATNOST A ÚČINNOST

12.1. Tyto VOP jsou platné a účinné od data, kdy Klient potvrdí svůj souhlas s těmito podmínkami.

12.2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito VOP a dalšími dohodami mezi Poskytovatelem a Klientem mají přednost další dohody.

bottom of page