top of page

Účetní služby v České republice

 

Vítejte v AMS Europe, vašem předním partnerovi pro orientaci ve finanční složitosti v rámci jedné z nejdynamičtějších jurisdikcí v Evropské unii. Specializujeme se na poskytování účetních řešení na míru, která splňují jedinečné potřeby různých odvětví. Naše odborné znalosti zajistí, že vaše finanční operace budou zpracovány přesně a v souladu s předpisy, což vám umožní zaměřit se na růst a inovace ve vašem konkrétním sektoru.

O účetnictví v České republice

Účetnictví v České republice je řízeno sadou pravidel a norem, které jsou v souladu jak s místními legislativními požadavky, tak s mezinárodními normami, zejména s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). To zajišťuje, že účetní praxe v České republice je komplexní a přizpůsobitelná globálnímu podnikání.

Finanční výkaznictví

Účetní jednotky mají povinnost sestavovat roční účetní závěrku, která zahrnuje následující dokumenty:

 • Rozvaha: Tento dokument odráží aktiva, závazky a vlastní kapitál společnosti na konci účetního období.

 • Výkaz zisku a ztráty: Často označovaný jako výkaz zisků a ztrát, tento dokument podává detailní přehled o finanční výkonnosti společnosti, včetně podrobností o výnosech a nákladech za dané období.

 • Poznámky a doplňkové informace: Tyto dodatečné údaje poskytují hlubší kontext a vysvětlení finančních výkazů a podrobněji popisují účetní zásady, mimořádné události a další klíčové informace.

 • Výkaz peněžních toků: Analyzuje změny v peněžních prostředcích a peněžních ekvivalentech a kategorizuje peněžní toky do činností provozních, investičních a finančních.

Pro společnosti určité velikosti, definované kritérii jako jsou aktiva, obrat nebo počet zaměstnanců, je rovněž požadováno vypracování manažerské zprávy. Tato zpráva se zabývá hospodařením společnosti, finančními výsledky a rozebírá budoucí rizika a příležitosti.

Zajištění daňového souladu

Účetnictví v České republice je výrazně ovlivněno daňovou legislativou. Firmy musí vést přesné záznamy, které mohou být auditovány daňovými úřady. Mezi klíčové daně patří:

 • Daň z příjmů právnických osob: Společnosti musí dodržovat detailní pravidla pro daňové odpočty, odpisy majetku a uznání příjmů.

 • Daň z přidané hodnoty (DPH): Dodržování pravidel pro DPH vyžaduje pečlivé účetnictví, aby bylo možné přesně sledovat a odvádět daně vybírané od zákazníků a kompenzovat je proti DPH zaplacené za nákupy.

 • Daň z příjmů fyzických osob: Ačkoliv se primárně týká jednotlivců, společnosti musí správně zajišťovat srážkové daně z mezd zaměstnanců.

Požadavky na audit

Auditování je povinné pro akciové společnosti a další subjekty dle kritérií jako jsou celková aktiva, čistý obrat nebo průměrný počet zaměstnanců. Audity musí provádět certifikovaní auditoři, kteří jsou členy Komory auditorů České republiky. Tato regulace zajišťuje, že finanční výkazy jsou bez závažných nepřesností a poskytují věrný a spravedlivý pohled na finanční situaci.

Výhody využívání účetních služeb prostřednictvím AMS Europe

Soulad s předpisy

Společnost AMS Europe zaručuje, že vaše podnikání bude plně v souladu s českými účetními a daňovými předpisy, včetně zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tím významně snižuje riziko právních komplikací.

Účetní software

Nabízíme přístup k našemu účetnímu softwaru, který umožňuje klientům monitorovat jejich financie v reálném čase. Software zahrnuje správu peněžního toku, vystavených a přijatých faktur, stejně jako přehled o transakcích, což zajišťuje komplexní přehled o obchodních aktivitách.

Odborná podpora

Získejte přístup k dvojjazyčným účetním konzultacím v ruštině, češtině a angličtině, které zaručují jasnou komunikaci a poskytují poradenství přizpůsobené vašim specifickým obchodním potřebám.

Účetní odbornost

Náš tým expertů poskytuje účetní služby pro všechny druhy podnikání, včetně firem působících v oblasti kryptoměn. Díky našemu komplexnímu odbornému zázemí zaručujeme přesnost a soulad s předpisy ve všech aspektech účetnictví.

Komplexní nabídka služeb

AMS Europe nabízí široký rozsah účetních služeb, včetně vedení účetnictví, přípravy finančních výkazů, zpracování daňových přiznání, zpracování mezd, podporu při auditech a zajištění souladu s místními i mezinárodními předpisy.

Individuální finanční řešení

AMS Europe nabízí finanční řešení na míru, která jsou přizpůsobena unikátním potřebám vašeho podnikání. Naše služby jsou škálovatelné a dokáží se adaptovat na růst vaší společnosti, což zajišťuje efektivitu a flexibilitu ve finančním managementu.

Pokročilé daňové plánování a strategie

S ohledem na složitost daňových předpisů naše společnost nabízí pokročilé služby v oblasti daňového plánování a strategie, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly daňové závazky a optimalizovaly daňovou efektivitu. Náš tým daňových expertů vám pomůže s:

 • Strategické daňové plánování: Vypracování dlouhodobých daňových strategií, které jsou v souladu s vašimi obchodními cíli a regulačními požadavky.

 • Mezinárodní zdanění: Zvládání složitostí mezinárodních daňových zákonů pro podniky působící přes hranice.

 • Daňová shoda: Zajištění plného souladu s českými daňovými zákony a předpisy, včetně DPH, daně z příjmů právnických osob a daní z mezd.

Produktové plány

Nabízíme širokou škálu účetních outsourcingových služeb v České republice a poskytujeme komplexní podporu přizpůsobenou specifickým potřebám vašeho podnikání. Náš tým odborníků zajišťuje veškeré klíčové účetní operace, včetně vedení účetních knih, přípravy daňových přiznání a dodržování lokálních předpisů. Kromě toho nabízíme doplňkové služby, jako je poskytování sídla a příprava nezbytné finanční dokumentace. Naším cílem je zjednodušení a optimalizace vašich účetních procesů v České republice, minimalizace byrokracie a zajištění plného souladu s regulačními normami.

Gradient Background

1

Basic

 1. Účetní a daňové služby

 2. Připomenutí termínů plateb daní

 3. Správa dokumentů

 4. Správa datové schránky

 5. Účetní software

 6. Zastupování před státními orgány

 7. Konzultace s účetním

 8. Až 50 transakcí měsíčně

2

Standard

 1. Účetní a daňové služby

 2. Připomenutí termínů plateb daní

 3. Správa dokumentů

 4. Správa datové schránky

 5. Účetní software

 6. Zastupování před státními orgány

 7. Konzultace s účetním

 8. Až 250 transakcí měsíčně

3

Full

 1. Účetní a daňové služby

 2. Připomenutí termínů plateb daní

 3. Správa dokumentů

 4. Správa datové schránky

 5. Účetní software

 6. Zastupování před státními orgány

 7. Konzultace s účetním

 8. Až 500 transakcí měsíčně

Další služby

Kromě tradičních účetních a daňových služeb působí společnost AMS Europe jako strategický partner vašeho podnikání a nabízí přizpůsobené poradenské služby, které zahrnují:

 • Finanční prognózování a rozpočtování: Pomoc při plánování budoucnosti s přesnými finančními prognózami a radami pro rozpočtování.

 • Analýza výkonnosti podnikání: Analýza finančního a provozního výkonu s cílem identifikovat příležitosti pro zlepšení.

 • Podpora fúzí a akvizic: Nabídka služeb finančního due diligence a ocenění pro podniky zvažující fúze nebo akvizice.

Dále poskytujeme specializované služby pro další podporu vašich podnikatelských potřeb:

 • Mzdové účetnictví: Zjednodušení procesů mzdového účetnictví a zajištění dodržování pracovněprávních a daňových předpisů, čímž se zvyšuje efektivita řízení pracovní síly.

 • Sídla v České republice: Poskytování sídla pro vaše podnikání, které je nezbytné pro oficiální registrace a korespondenci v České republice.

 • Registrace k DPH v České republice: Asistence s procesy registrace k DPH za účelem zajištění souladu s místními daňovými zákony, což je klíčové pro nové i existující podniky rozšiřující své operace.

 • Založení společnosti v České republice: Průvodce složitostmi zakládání společnosti v České republice, včetně navigace právních požadavků a procesů registrace.

 • Registrace čísla EORI: Ulehčení registrace čísla EORI (Economic Operators Registration and Identification), které je nezbytné pro podniky zapojené do dovozu nebo vývozu zboží v rámci EU.

Nastavení účetních služeb ve třech krocích

 1. Konzultace a plánování: Začneme podrobnou konzultací, abychom pochopili specifika vašeho podnikání a cíle. To nám umožní na míru přizpůsobit naše účetní služby tak, aby dokonale odpovídaly vašim požadavkům. Probereme rozsah služeb, který zahrnuje účetnictví, plánování daní, dodržování předpisů a finanční výkaznictví, a určíme optimální způsob, jak začlenit naše řešení do vašich stávajících procesů.

 2. Nastavení systému: Po identifikaci vašich potřeb přejdeme k podpisu smlouvy a procesu ověření klienta (KYC), aby bylo zajištěno dodržení všech regulatorních požadavků. Náš tým vás provede procesem dokumentace, který zahrnuje shromažďování všech nezbytných finančních záznamů a informací. Navrhneme přizpůsobený rámec účetních služeb pro zefektivnění vašich finančních operací a nastavíme potřebný účetní software a nástroje.

 3. Průběžná podpora: Užijte si komplexní a nepřetržitou podporu od našeho týmu. Naše služby zahrnují stálé sledování dodržování daňových předpisů, abyste byli vždy informováni o aktuálních zákonech a regulacích, efektivní správu dokumentace pro přesné a snadno dostupné finanční záznamy, a pravidelné konzultace k přizpůsobení našich služeb vašemu rozvíjejícímu se podnikání. Navíc poskytujeme finanční analýzy a reporty v reálném čase, které podporují rozhodování a strategické plánování.

Typy společností, kterým sloužíme

Ve společnosti AMS Europe s.r.o. nabízíme služby outsourcingu účetnictví, které jsou přizpůsobeny široké škále odvětví a typů podnikání. Zde jsou klíčová odvětví, kterým sloužíme:

 • Startupy a malé podniky: Poskytujeme škálovatelná řešení, která pomáhají novým a rostoucím podnikům efektivně spravovat jejich finance od samého začátku.

 • Střední a velké podniky: Pro zavedené společnosti zahrnují naše komplexní účetní služby pokročilé finanční výkaznictví, dodržování předpisů a strategické finanční plánování.

 • E-commerce: Specializujeme se na digitální obchodní modely, nabízíme služby přizpůsobené jedinečným potřebám online obchodníků a digitálních tržišť.

 • Technologické firmy: Náš tým je dobře obeznámen s rychle se vyvíjejícím technologickým sektorem, poskytuje služby, které zvládají rychlý růst a inovace.

 • Výrobní a produkční společnosti: Zabýváme se složitými účetními potřebami výrobních firem, včetně nákladového účetnictví, správy zásob a analýzy provozní efektivity.

 • Realitní sektor: Od správy majetku po investiční fondy s nemovitostmi nabízíme detailní sledování financí a dodržování předpisů.

 • Neziskové organizace: Rozumíme jedinečným požadavkům na finanční výkaznictví a transparentnost neziskových organizací, zajistíme dodržování předpisů a správu fondů.

 • Kryptoměny a blockchain: Jsme zdatní v navigaci složitostmi digitálních měn a blockchainové technologie, poskytujeme přesné účetnictví pro transakce v tomto dynamickém sektoru.

Naše rozmanitá odbornost nám umožňuje přizpůsobit se specifickým účetním potřebám různých odvětví, čímž zajišťujeme přesnost a dodržování předpisů pro každého klienta, kterému sloužíme.

Mzdové účetnictví v České republice

Mzdové účetnictví v České republice zahrnuje několik specifických postupů a předpisů, které musí zaměstnavatelé dodržovat, aby zajistili soulad s místními daňovými a pracovněprávními předpisy. Zde jsou některé klíčové aspekty:

 1. Registrace zaměstnanců: Zaměstnavatelé musí své zaměstnance před nástupem do zaměstnání přihlásit u České správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

 2. Příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění: Zaměstnavatel i zaměstnanci jsou povinni odvádět příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Tyto příspěvky se zaměstnanci srážejí z hrubé mzdy. Zaměstnavatelé obvykle platí vyšší sazby než zaměstnanci.

 3. Daňové odpočty: Zaměstnanci podléhají dani z příjmu, kterou sráží zaměstnavatel u zdroje. Česká republika používá progresivní daňový systém, kde daňová sazba roste s vyšší úrovní příjmů.

 4. Mzdové období: Obvykle se mzdy zpracovávají měsíčně. Zaměstnavatelé jsou odpovědní za výpočet hrubé mzdy, odečtení všech příslušných daní a příspěvků a vyplácení čisté mzdy zaměstnancům.

 5. Minimální mzda: Česká republika má zákonem stanovenou minimální mzdu, kterou musí zaměstnavatelé dodržovat a která je pravidelně aktualizována.

 6. Zúčtování daně na konci roku: Zaměstnavatelé musí pro své zaměstnance také zpracovat roční zúčtování daně (tzv. „Rozúčtování“), které může zahrnovat dodatečné platby nebo refundace na základě skutečných ročních příjmů a daňových slev.

 7. Ohlašovací povinnosti: Povinné je pravidelné hlášení finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotnímu pojištění. To zahrnuje měsíční nebo čtvrtletní podání s podrobnostmi o vyplacených mzdách, vybraných daních a provedených příspěvcích.

 8. Dodržování pracovního práva: Kromě daní a odvodů je mzdové účetnictví úzce svázáno s pracovním právem, pokud jde o smluvní ujednání, pracovní dobu, přesčasy, proplácení dovolené, nemocenskou a další zaměstnanecké výhody a nároky.

Tyto komponenty činí z mzdového účetnictví v České republice komplexní proces, který vyžaduje důkladnou znalost místních daňových předpisů a pracovněprávních předpisů. Pro efektivní zvládnutí těchto povinností doporučujeme najmout naši mzdovou účetní.

Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody v České republice

V České republice zahrnuje odměňování a zaměstnanecké výhody specifické soubory praktik kvůli místním zákonům a předpisům.

 

Odměňování zaměstnanců

 • Platy a mzdy: Odměna za služby zaměstnanců je zaznamenána jako výdaj na výkazu zisku a ztráty. Odvody na sociální zabezpečení a daně z mezd jsou významné, protože zaměstnavatelé jsou povinni přispívat na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za své zaměstnance.

 • Bonusy a stimuly: Tyto jsou také uznány jako výdaje a obvykle jsou akumulovány ve finančních výkazech, když je právo zaměstnance na platbu stanoveno.

Povinné příspěvky

 • Příspěvky na sociální zabezpečení: Zaměstnavatelé musí přispívat do českého systému sociálního zabezpečení, který zahrnuje penzijní pojištění, nemocenské pojištění a veřejné zdravotní pojištění. Tyto příspěvky jsou povinné a představují významnou část nákladů na práci.

 • Zdravotní pojištění: Na státní zdravotní pojištění přispívají jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. To je také povinný poplatek a musí být účtován odděleně od ostatních sociálních příspěvků.

Zaměstnanecké výhody

 • Dlouhodobé výhody: Tyto zahrnují penze, odstupné a odměny za dlouholetou službu. Účtování těchto výhod závisí na tom, zda jde o systém definovaných příspěvků nebo definovaných dávek. Plány s definovanými příspěvky jsou jednodušší na účtování, protože příspěvek je vynaložen v okamžiku jeho vzniku.

 • Krátkodobé výhody: Jako placená nemocenská dovolená, placená dovolená a zdravotní výhody, které jsou typicky uznány jako výdaj, když jsou související služby poskytovány zaměstnancem.

 

Akruály a rezervy

 • Akruály jsou vytvářeny pro výdaje, které byly vynaloženy, ale ještě nebyly zaplaceny, jako jsou zasloužené mzdy a bonusy.

 • Rezervy mohou být vytvořeny pro položky jako jsou odstupné nebo rizika soudních sporů souvisejících s pracovními praktikami.

 

Zdanění

 • Daň z příjmu právnických osob: Výdaje na odměny jsou obecně odečitatelné pro účely daně z příjmu právnických osob, čímž se snižuje zdanitelný příjem společnosti.

 • Daň z příjmu zaměstnanců: Zaměstnavatelé jsou zodpovědní za srážení daně z příjmu zaměstnanců z jejich mezd a její převod daňovým úřadům.

Dohody o zamezení dvojího zdanění České republiky

Česká republika má rozsáhlou síť dvojích zdanění (DTT) s mnoha zeměmi, které jsou navrženy tak, aby předcházely dvojímu zdanění příjmů a kapitálových zisků vydělaných přes hranice. Tyto dohody jsou zásadní pro zahraniční investory a společnosti působící v České republice, protože pomáhají objasňovat daňové povinnosti a mohou poskytnout významnou daňovou úlevu.

Účel a výhody dvojích zdanění

Dvojí zdanění primárně zaměřuje na:

 • Eliminaci nebo snížení dvojího zdanění, kdy jsou stejné příjmy zdaněny dvěma různými jurisdikcemi.

 • Definování práv na zdanění mezi Českou republikou a jejími smluvními partnery u různých typů příjmů (jako jsou dividendy, úroky, autorské honoráře a mzdy).

 • Poskytnutí jistoty a předvídatelnosti daňovým poplatníkům ohledně jejich daňových povinností.

 • Prevence daňových úniků a vyhýbání se zdanění.

 

Klíčové prvky českých dohod o dvojím zdanění

 

 1. Zdanění na základě bydliště: Smlouvy typicky používají přístup založený na bydlišti pro zdanění, což znamená, že jednotlivci a společnosti jsou zdaněni ve své zemi bydliště z celosvětového příjmu, ale s ustanoveními pro zabránění dvojímu zdanění příjmů, které mohou být také zdaněny v zemi původu (kde byly příjmy generovány).

 2. Snížené srážkové daně: U přeshraničních plateb dividend, úroků a autorských honorářů často DTT stanovují snížené sazby srážkové daně. Například, i když může být domácí sazba srážkové daně na dividendy vyšší, smlouva může tuto sazbu pro oprávněné příjemce se sídlem v smluvní zemi výrazně snížit.

 3. Stálé zařízení (PE): Tyto smlouvy definují, co představuje PE – stálé místo podnikání, prostřednictvím kterého je částečně nebo zcela provozována podnikatelská činnost – a stanoví, že zisky z podnikání jsou obecně zdanitelné v zemi bydliště, pokud podnik nemá PE v druhé zemi.

 4. Vzájemný dohodovací řízení (MAP): DTT poskytují mechanismus pro řešení sporů vyplývajících z výkladu nebo aplikace smlouvy. Tento proces pomáhá daňovým poplatníkům řešit spory týkající se dvojího zdanění, které místní nápravné prostředky nevyřešily adekvátně.

 

Dopad na zahraniční investory a podniky

 

Pro zahraniční podnikatele a nadnárodní společnosti je pochopení dopadu těchto smluv zásadní pro plánování jejich investic a operací. Tím, že znají podrobnosti konkrétních DTT, mohou podniky strukturovat své operace tak, aby legálně minimalizovaly své daňové povinnosti. Například volba směřování investic přes země s výhodnými DTT s Českou republikou může vést k významným úsporám na daních.

 

Aktualizace a změny

 

Česká republika nadále aktualizuje a renegotiuje své dvojité daňové smlouvy, aby je sladila se světovými daňovými standardy, jako jsou ty stanovené OECD, včetně implementace opatření souvisejících s projektem Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Tyto změny mají za cíl zabránit nadnárodním podnikům ve využívání mezer a nesouladů v daňových předpisech k vyhýbání se placení daní.

Termíny pro podání daňových přiznání a platby daní v České republice

V České republice se termíny pro podání daňových přiznání a platby daní liší podle druhu daně. Zde jsou některé obecné pokyny:

1. Daň z příjmu fyzických osob pro zaměstnance a OSVČ

U zaměstnanců jsou daně obvykle sráženy zaměstnavatelem prostřednictvím systému PAYE (platba při výdělku). Zaměstnanci, kteří mají další zdroje příjmů, odečitatelné výdaje nebo chtějí uplatnit daňové slevy, musí podat daňové přiznání.

 • Termín: 1. dubna roku následujícího po daňovém roce.

 • Prodloužení: Pokud používáte daňového poradce nebo podáváte elektronicky, termín se prodlužuje do 1. července.

 • Další prodloužení: Je možné požádat o další prodloužení do 1. listopadu, ale je třeba získat konkrétní schválení.

 

OSVČ musí podat daňové přiznání s podrobnostmi o příjmech a výdajích.

 • Požadavky na podání: Spolu s daňovým přiznáním musí OSVČ přiložit přehled příjmů a výdajů, a možná i další požadované dokumenty v závislosti na jejich podnikání.

 • Termíny a prodloužení: Podobně jako u zaměstnanců, s možností automatického prodloužení do 1. července nebo do 1. listopadu na žádost.

 

2. Daň z příjmu právnických osob

Podniky a korporace jsou povinny podat daňové přiznání na základě svých účetních období, která se obvykle shodují s kalendářním rokem, ale mohou být nastavena jinak.

 • Standardní termín: Tři měsíce po konci účetního roku.

 • Prodloužený termín: Šest měsíců po konci roku v případě použití daňového poradce nebo elektronického podání. Je nutné požádat před původním termínem.

3. Daň z přidané hodnoty (DPH)​

DPH se vztahuje na většinu zboží a služeb prodávaných v České republice. Podniky musí registrovat DPH, pokud jejich obrat přesáhne 2 000 000 Kč.

 • Frekvence podávání: Měsíčně nebo čtvrtletně, v závislosti na předchozím obratu.

 • Termíny: 25. den následujícího měsíce nebo čtvrtletí.

 • Zvláštní režimy DPH: Existují zjednodušené schématy pro malé podniky a specifická pravidla pro transakce v rámci EU.

 

4. Silniční daň

Tato daň se vztahuje na majitele vozidel používaných pro podnikání, na základě velikosti motoru a typu vozidla.

 • Požadavek na podání: Roční podání s detaily o používaných vozidlech.

 • Termín: 31. ledna za předchozí kalendářní rok.

5. Daň z nemovitostí

Majitelé pozemků, budov nebo jednotek podléhají dani z nemovitostí, která se liší podle polohy, velikosti a využití nemovitosti.

 • Termín platby: 31. května každoročně.

 • Posouzení: Daň je stanovena místními obcemi na základě údajů o nemovitosti podaných majitelem nebo jak jsou zaregistrovány v katastru nemovitostí.

Postupy a dodržování předpisů

 • Elektronické podání: Český daňový úřad podporuje elektronické podávání prostřednictvím svého online systému.

 • Penále: Zpoždění v podání a platbách může vést k penále a úrokovým sankcím. Je zásadní dodržovat termíny nebo žádat o prodloužení, když je to potřeba.

 • Daňové poradenství: Zejména pro podniky a OSVČ je běžné využívat služeb daňového poradce, aby bylo zajištěno dodržování předpisů a optimální zpracování daní.

Pro nejspecifičtější pokyny přizpůsobené individuálním okolnostem je vhodné poradit se s naším daňovým odborníkem. Tím se zajistí dodržování všech předpisů a využití všech příslušných daňových výhod nebo slev.

Často kladené otázky

Co je z účetního hlediska potřeba pro zahájení podnikání v České republice?

Pro zahájení podnikání v České republice je z účetního hlediska nezbytné zaregistrovat se u místního finančního úřadu, získat případné daňové identifikační číslo (DIČ) a zřídit odpovídající účetní systém pro správu všech transakcí. Je také vhodné otevřít si podnikatelský bankovní účet, což umožní oddělit obchodní transakce od osobních financí, a tím zjednodušit účetní procesy a zlepšit finanční přehlednost.

bottom of page