top of page

Informace o zpracování osobních údajů

AMS Europe sro zpracovává Vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění veřejné závazky této společnosti.

1. IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost AMS Europe sro, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 143 94 243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. , oddíl C, vložka 365040 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty sales@amseuropesro.com, telefon +420 776 101 840.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo o provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); );

2.1.2. Plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu 6 odst. 1 písm. c) nařízení, konkrétně plnění povinností uložených správcům obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o daň z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, jakož i plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování správce ve smyslu čl. 22 Nařízení.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti práv a povinností ze smlouvy, jakož i po dobu nezbytnou pro účely archivace dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. závazné právní předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby včetně provozu software a ukládání dat a účetní či daňové služby pro správce dle pokynů správce (zpracovatelé osobních údajů).

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být i úřady finanční správy nebo jiné dotčené úřady v případech, kdy správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. data.

6.2. Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Osobní údaje nemáte povinnost poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

bottom of page